Grichanov, I.Ya. 

    PAPERS ON TAXONOMY OF DIPTERA
    Last updated: 1 December 2014
    See complete LIST


1. Negrobov O.P., Grichanov I.Y. Novye i maloizvestnye vidy Dolichopodidae /Diptera/ yugozapada evropejskoj chasti SSSR. - Vest. Zool., 1979, N 2, p. 65-67. // New And Little-Known Species Of Dolichopodidae /Diptera/ In The South-West Of The European Part Of The Ussr.

3. Grichanov I.Y.,Negrobov O.P. Katalog semejstva Dolichopodidae /Diptera/ fauny SSSR. Voronezh. un-t. Voronezh, 1979. - 128 p. - Dep. in VINITI, Moscow 04.02.80, N 417-80 dep. // Catalogue For The Family Dolichopodidae /Diptera/ In The Ussr.

4. Negrobov O.P., Vanschuytbroeck P., Gritchanov I.J. 1981. The species of the genus Saccopheronta (Diptera, Dolichopodidae). - Bull. Inst. roy. Sci. natur. Belg. Entomol., v. 53, N 4. - 11 pp.

5. Negrobov O.P., Grichanov I.Y. Novye vidy dvukrylyh semejstva Dolichopodidae /Diptera/ iz Tadvikistana i Kirgizii. - Tr. Zool. in- t AN SSSR, 1982, t.110, p.105-108.// New Species Of The Family Dolichopodidae /Diptera/ From Tadjikistan And Kirghizia.

6. Negrobov O.P., Grichanov I.Y., Bakari K. New species of the genus  Rhaphium /Diptera, Dolichopodidae/ from Zaire.   - Entomol.  obozrenie, 1982,   t.61, N1, p. 190-194.. [in Russian]. [Engl. transl.: Entomol. Rev., 1982, 61(1), p. 184-188].

7. Negrobov O.P., Grichanov I.Y., Shamshev I.V. Obzor palearkticheskih vidov roda Teuchophorus Loew /Dolichopodidae, Diptera/. - Nauch. dokl. vyssh. shk. biol. n., 1984, N 9, p. 37 - 42. // Palearctic Species Of The Genus Teuchophorus Loew /Dolichopodidae, Diptera/: A Review.

Grichanov I.Y., Shamshev I.V. 1993. Argyra (Leucostola) negrobovi sp. n. from the Far East of Russia (Diptera: Dolichopodidae). - Dipt. Res., v. 4, N 4, p.191-194.

77. Grichanov I.Ya. 1995. The Afrotropical species of the genus Rhaphium Meigen (Diptera: Dolichopodidae). - Int. J. Dipter. Res., v.6, N 1, p. 19-31.

78. Grichanov I.Ya. 1995. Olegonegrobovia (Diptera:Dolichopodidae), new genus from Uganda - Int. J. Dipter. Res., v. 6, N2, p. 125-128.

79. Grichanov I.Ya. 1995. Afrotropical species of the subgenus Kalocheta Becker (Diptera: Dolichopodidae: Chrysosoma Guerin-Meneville). - Int. J. Dipter. Res., v.6, N 4, p.363-365.

84. Grichanov I.Ya. 1996. Bickelia (Diptera: Dolichopodidae), a new genus from Indian Ocean islands. - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 2, p. 119-122.

85. Grichanov I.Ya. 1996. Eight new species of the genus Mascaromyia Bickel (Diptera: Dolichopodidae) from Indian Ocean islands. - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 2, p. 109-118.

86. Grichanov I.Ya. 1996. Olegonegrobovia pappi sp.n. from Tanzania (Diptera: Dolichopodidae). - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 2, p. 123-124.

87. Grichanov I.Ya. 1996. Afrotropical species of the genus Tenuopus Curran (Diptera: Dolichopodidae). - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 2, p. 125-131.

88. Grichanov I.Ya. 1996. Afrotropical species of the genus Condylostylus Bigot (Diptera: Dolichopodidae). - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 3, p. 217-222.

89. Grichanov I.Ya. 1996. Afrotropical species of the genus Ethiosciapus Bickel (Diptera: Dolichopodidae). - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 3, p. 223-227.

90. Grichanov, I.Ya. 1996. Four new species of the genus Amblypsilopus Bigot (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa and Papua New Guinea. - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 4: 285--294.

91. Grichanov, I.Ya. 1996. The generic names in the family Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipter. Res., v. 7, N 4: 261--265.

96. Grichanov, I.Ya. 1997. Five new species of the genus Chrysosoma Guerin-Meneville (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa. - Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 1, pp. 29--42.

97. Grichanov, I.Ya. 1997. Gigantosciapus (Diptera: Dolichopodidae), a new genus from Tropical Africa. - Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 2, pp. 79--83.

101. Grichanov, I.Ya. 1997. A brief review of the Afrotropical fauna of the subfamily Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae) with descriptions of new species. Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 1, pp. 43--50.

102. Grichanov, I.Ya. 1997. Notes on Afrotropical and Palearctic species of the genus Thinophilus Wahlberg (Diptera: Dolichopodidae) with descriptions of new species. Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 3, pp. 135--147.

103. Grichanov, I.Ya. 1997. Eight new species of Medetera Fischer von Waldheim (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa. Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 4, pp. 173-179.

104. Grichanov, I.Ya. 1997. Four new species of Saccopheronta Becker (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa with notes on the world fauna of the genus. Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 3, pp. 123--134.

105. Grichanov, I.Ya.1997. A brief review of the Afrotropical fauna of the subfamily Hydrophorinae (Diptera: Dolichopodidae) with description of Cemocarus stuckenbergi sp.n. Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 3, pp. 149--157.

Grichanov, I.Ya. 1997. Prohercostomus, a new subgenus of the genus Hercostomus Loew (Diptera: Dolichopodidae) from Baltic amber. - Paleontol. zhurn., no. 5, pp. 82--85 (in Russian). [Engl. transl.: Paleontol. J., 1997, vol. 31, no. 5, pp. 520--522].
 

116. Grichanov, I.Ya. 1998. Two new species of Urodolichus Lamb (Dipte- ra: Dolichopodidae) from Madagascar. Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 1, pp. 23-26.

117. Grichanov, I.Ya. 1998. A new species of Dactylonotus Parent (Diptera: Dolichopodidae) from South Africa. Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 1, pp. 27-29.

119. Negrobov, O.P. and Grichanov, I.Ya. 1998. Notes on several types of Afrotropical Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae) with some new records. Bull. Inst. roy. Sci. natur. Belg. Entomol., 68, pp. 143-149.

120. Grichanov, I.Ya. 1998. New data on Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae) with a revised catalogue and keys to Afrotropical species. Bull. Inst. roy. Sci. natur. Belg. Entomol., 68, pp. 79-130.

121. Grichanov, I.Ya. 1998. Two new species of Campsicnemus Haliday (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa. Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 2, pp. 109-113.

122. Grichanov, I.Ya. 1998. Afrotropical species of the genus Tachytrechus Haliday (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 2, pp. 115-122.

123. Grichanov, I.Ya. 1998. Two new species of Argyra Macquart (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa. Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 3, pp. 179-182.

124. Grichanov, I.Ya. 1998. Afrotropical species of the genus Acropsilus Mik (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 3, pp. 183-190.

125. Grichanov, I.Ya. 1998. Three new Afrotropical species of the Australian genus Corindia Bickel (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 3, pp. 191-194.

126. Grichanov, I.Ya. 1998. Two new species of Craterophorus Lamb (Diptera: Dolichopodidae) from Indian Ocean islands. Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 3, pp. 207-211.

127. Grichanov, I.Ya. 1998. Afrotropical species of the genus Thrypticus Gerstaecker (Diptera: Dolichopodidae) Int. J. Dipter. Res., v. 9, N3, pp. 213-220.

128. Grichanov, I.Ya. 1998. Afrotropical species of the genus Lichtwardtia Enderlein (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 3, pp. 221-236.

Grichanov, I.Ya. 1999. Afrotropical species of the genus Hercostomus Loew (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 10, N 1, pp. 7-44.

Grichanov, I.Ya. 1999. New species and new records of Afrotropical Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae). Bull. Inst. roy. Sci. natur. Belg. Entomol., 69 : 113-135.

Grichanov, I.Ya. 1999. A brief review of the Afrotropical fauna of the subfamily Medeterinae (Diptera: Dolichopodidae) with descriptions of a new genus and new species. Bull. Inst. roy. Sci. natur. Belg. Entomol., 69: 87-112.

136. Grichanov I.Ya. 1999. A check list of genera of the family Dolichopodidae (Diptera). Studia Dipterologica, 6(2): 327-332.

139. Grichanov, I.Ya. 2000. Dolichopodidae (Diptera: Empidoidea). In: Brandberg Massif. Cimbebasia, 16(9): 227-230

Grichanov, I.Ya. 2000. New Afrotropical Sympycninae and redescription of European Peloropeodes acuticornis (Oldenberg) (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 11, N 2, pp. 77-102.

Grichanov, I.Ya. 2000. Afrotropical Neurigoninae and notes on the diaphorine genus Dactylonotus PARENT (Diptera: Dolichopodidae). Belgian Journal of Entomology, 2: 257-271.

Grichanov, I.Ya. 2000. Notes on Dolichopodidae (Diptera) from Ukrainian and Baltic amber. Int. J. Dipter. Res., v. 11, N 3, pp. 129-131.

Grichanov, I.Ya. 2000. West-Palearctic species of the genus Ludovicius (Diptera: Dolichopodidae). Russian Entomol. J., 9(3):269-274.

Grichanov, I.Ya. 2000. New Afrotropical Sciapodinae and Medeterinae with a review of Namibian Dolichopodidae (Diptera) . Studia dipterologica, 7(2): 399-435.

Grichanov, I.Ya. 2001. Afrotropical Syntormon Loew and new synonyms in the genus Rhaphium Loew (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 12(4): 181-194.

151. Makhotkin A.G., Grichanov, I.Ya., Ovsyannikova E.I. 2001. Water traps for Diptera monitoring. Zashchita i Karantin Rastenii, 8: 36 (in Russian).

156. Grichanov, I.Ya. & Roy Danielsson 2001. Dolichopodidae (Diptera) new to the fauna of Sweden. Entomologisk Tidskrift 122(3):131-134.
 

162. Grichanov, I.Ya., Ovsyannikova E.I. 2002. First data on fauna and ecology of Dolichopodidae (Diptera) of Pskov Region. Entomol. obozrenie., 81(4).
168. Grichanov, I.Ya. 2002. A check list of Swedish Dolichopodidae (Diptera). – Ent. Tidskr. 123(3):119-130.
169. Grichanov, I.Ya. 2002. A new species of Systenus Loew (Diptera: Dolichopodidae) from Israel. – Studia Dipterologica, 9(1):219-223.
170. Grichanov, I.Ya. 2002. A check list of Estonian Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipter. Res., v. 13(2): 127-133.
171. Grichanov, I.Ya. 2002. A check list of Yakutian Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipter. Res., v. 13(2): 121-125.

Grichanov I.Ya. 2003. Afrotropical predatory long-legged flies Dolichopodinae (Diptera: Dolichopodidae). Abstracts of XXVI Nordic-Baltic Congress of Entomology, Skalupes, Latvia, July 8-13, 2003: 15-16.

190. Grichanov, I.Ya. 2003. New Afrotropical Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae) with some new synonymy. Russian Entomol. J. 12(3): 329–346.
192. Grichanov, I.Ya. 2004. Review of Afrotropical Dolichopodinae (Diptera: Dolichopodidae). St.Petersburg: VIZR RAAS (Plant Protection News Suppl., ISSN 1815-3682): 244+1 pp.
193. Grichanov, I.Ya. 2004. A list of Dolichopodidae from the Tyresta National Park, Sweden, with description of a new species of the genus Rhaphium Meigen (Diptera). Zoosystematica Rossica, 2003, 12(2): 267-269.
194. Grichanov, I.Ya. & Polevoi, A.V. 2004. Dolichopodidae of Russian Karelia (Diptera). Zoosystematica Rossica, 2003, 12(2): 271-275.
197. Nartshuk E.P., Grichanov I.Ya., Ovsyannikova E.I., Saulich M.I. 2004. Area and zone of harmfulness of Opomyza florum (Fabr.) (Diptera, Opomyzidae). Vestnik zashchity rastenii (Plant Protection News) (Saint-Petersburg-Pushkin), 2: 88-89 (in Russian).
199. Kahanpää Jere & Grichanov I.Ya. 2004. A check-list of Finnish long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 15(1): 57-62.
200. Grichanov I.Ya. 2004. Dolichopodidae (Diptera) in the fauna of Murmansk Region. Int. J. Dipter. Res., v. 15(1): 63-72.
201. Grichanov, I.Ya. 2004. A revised check list of Swedish Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipter. Res., v. 15(2): 111-121.
202. Grichanov, I.Ya. 2004. Keys to Swedish genera and species of Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipter. Res., v. 15(2): 123-161.
205. Grichanov I.Ya. 2004. A preliminary list of Dolichopodidae (Diptera) of Abkhazia. Int. J. Dipter. Res., v. 15(3): 205-209.
206. Grichanov I.Ya., Ovsyannikova E.I., Saulich M.I., Shatalkin A.I. 2005. Area and zone of harmfulness of Chamaepsila rosae (Fabr.) (Diptera, Psilidae). Vestnik zashchity rastenii (Plant Protection News) (Saint-Petersburg-Pushkin), 1: 72-74 (in Russian; Engl. transl.: Plant Protection News, 2005, 1: 69-71).
Grichanov, I.Ya. 2005. Systematic notes on Dolichopodidae (Diptera) of Tristan da Cunha. Zoosystematica Rossica, 14(1): 171-172.
Negrobov, O.P. & Grichanov, I.Ya. 2005. A new species of the genus Diaphorus from Tajikistan (Diptera, Dolichopodidae). Zoosystematica Rossica, 14(1): 169-170.
Grichanov I.Ya. 2009. Systematics of the genus Euxiphocerus Parent 1935 (Diptera, Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bull. 5(1): 127-131.
Grichanov I.Ya. 2009. A new species of Campsicnemus Haliday from Azerbaijan with a key to the Palearctic species of the genus (Diptera: Dolichopodidae). Far Eastern entomologist 198: 1-16. http://www.biosoil.ru/fee/
Grichanov I.Ya. 2009. Review of the genus Dolichophorus Lichtwardt, 1902 (Diptera: Dolichopodidae, Medeterinae). Far Eastern Entomologist 201: 1-16.http://www.biosoil.ru/fee/
Grichanov I.Ya. 2009. A new species of Dolichopus Latreille, 1796 from Tajikistan (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bull. 5(2): 275-276.
Grichanov, I. Ya. et Mostovski, M. B. 2009. Long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae) in the collection of the Natal Museum: A review of C.H. Curran’s types, new synonyms, and new combinations. Zootaxa 2194: 37-53.
Grichanov, I. Ya. et Mostovski, M. B. 2009. Discovery of Systenus in the Afrotropical Region with a description of a new species (Diptera: Dolichopodidae). Zoosystematica Rossica, 18(2): 285-290.
Grichanov I.Ya., Tomkovich K.P. 2009. New data on the distribution of Dolichopodidae (Diptera) in Azerbaijan. Int. J. Dipterol. Res., 20(2): 99-110.
Grichanov I.Ya. et Vikhrev N.E. 2009. Mediterranean species of the Medetera plumbella species group with description of a new peculiar species from Morocco. Zootaxa 2170: 46-52.
Grichanov I.Ya. et Volfov B.I. 2009. A new and rare species of the genus Campsicnemus Walker (Diptera, Dolichopodidae) in the fauna of Russia. Entomologicheskoe obozrenie, 88(3): 685-688 (in Russian; English translation: Entomological Review, 89(8): 962-964).
Grichanov I.Ya. 2010. Palearctic species of the Medetera senicula species group (Diptera: Dolichopodidae) with description of a new species from
    Tunisia. Russian Entomol. J. 19(1): 71-75.
    Grichanov I.Ya. 2010. Two new genera of Systenini from South Africa and Madagascar (Diptera: Dolichopodidae: Medeterinae). An International
    Journal of Dipterological Research, 21(1): 79-90.
    Grichanov I.Ya. 2010. New Dolichopodidae in the fauna of Denmark (Diptera). Entomologiske Meddelelser 73(1): 63-66.
    Grichanov I.Ya. 2010. Species of the genus Argyrochlamys Lamb, 1922 (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bull. 6(1): 113-115.
    Grichanov I.Ya. 2010. West-Palearctic species of the genus Neurigona Rondani (Diptera: Dolichopodidae). Russian Entomol. J. 19(3): 249–256.
    Grichanov I.Ya. 2010. A new species of Condylostylus Bigot, 1859 (Diptera: Dolichopodidae) from Tanzania and a new generic synonym. Far Eastern
    Entomologist 216: 1-10. http://www.biosoil.ru/fee/
    Grichanov I.Ya. 2010. Discovery of Griphophanes Grootaert & Meuffels and Nepalomyia Hollis in the Afrotropical Region with a key to Afrotropical
    genera of Peloropeodinae (Diptera: Dolichopodidae). Zootaxa 2668: 1-20.
    Grichanov I.Ya. 2010. A new genus of Dolichopodini from Tropical Africa (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipterol. Res. 21(3): 183-194.
    Grichanov, I. Ya. 2010. A checklist of afrotropical genera of the family Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipterol. Res., 21(3): 203–218.
    Grichanov, I.Ya. 2010. Discovery of Xanthochlorus in the Afrotropical Region with a key to species of the Xanthochlorus helvinus species group (Diptera:
    Dolichopodidae). Int. J. Dipterol. Res., 21(3): 219-223.
    Grichanov I.Ya. 2010. Aphasmaphleps, a new genus of long-legged flies from Senegal, with a key to the genera of Afrotropical Diaphorinae (Diptera:
    Dolichopodidae). African Invertebrates 51(2): 405-412.
    Grichanov I.Ya. 2010. First Records of Dolichopodidae (Diptera) from Kaluga Region of Russia. Ukrainska entomofaunistyka, 1(3): 19-22.
    Grichanov I.Ya. 2010. First Data on Dolichopodidae (Diptera) of Khanty-Mansi Autonomous Region of Russia. Ukrainska entomofaunistyka, 1(3): 23-28.
    Grichanov I.Ya. 2010. A new genus of Medeterinae (Diptera: Dolichopodidae) from Baltic amber (Diptera). Caucasian Entomological Bull. 6(2): 209-212.
    Grichanov I.Ya. 2011. New species and new records of Dolichopodidae (Diptera) from Astrakhan Region of Russia. Russian Entomol. J. 20(1): 75-80.
    Grichanov I.Ya. 2011. Three new genera of Medeterinae (Diptera: Dolichopodidae) from Old World tropics and Australasia. Far Eastern Entomologist
    225: 1-16. [open access]
    Grichanov I.Ya. 2011. An illustrated synopsis and keys to afrotropical genera of the epifamily Dolichopodoidae (Diptera: Empidoidea). Priamus
    Supplement 24: 1-98, 305 figs. ISSN 1015-8243. [open access:
    http://www.archive.org/details/CentreForEntomologicalStudiesAnkaraPriamusSupplement24].
    Grichanov I.Ya. 2011. A key to the afrotropical genera of the subfamily Dolichopodinae with descriptions of new taxa (Diptera: Dolichopodidae). Far
    Eastern Entomologist 234: 1-33. [open access: http://www.biosoil.ru/fee/].
    Grichanov I.Ya. 2011. History of investigation of Dolichopodidae (Diptera) in the Afrotropical Region: from Wiedemann to Negrobov. In: Negrobov O.P.,
    ed. Modern Problems of Entomology. Voronezh: VSU: 51-54.
    Grichanov, I.Ya., M. Alikhani and M.M. Rabieh. 2010. New data on the distribution of Dolichopodidae (Diptera) in Iran. Int. J. Dipterol. Res., 21(3):
    195-201.
    Grichanov I.Ya., Kirk-Spriggs A.H., and Grootaert P. 2011. New records of Dolichopodidae (Diptera: Empidoidea) from the Democratic Republic of
    Congo. CESA News 64: 12-22, 16 figs. [open access: http://www.archive.org/details/CentreForEntomologicalStudiesAnkaraCesaNewsNr.64].
    Grichanov I.Ya., Mostovski M.B. & Muller B. 2011. New records of Afrotropical Dolichopodidae (Diptera) from the collection of Natal Museum (1).
    International Journal of Dipterological Research. 22(1): 3-9.
    Grichanov I.Ya., Mostovski M.B. & Muller B. 2011. New records of Afrotropical Dolichopodidae (Diptera) from the collection of Natal Museum (2).
    International Journal of Dipterological Research. 22(2): 81-98.
    Grichanov I.Ya., G.C. Müller, Z.A. Yefremova, V.D. Kravchenko, M.M. Traore. 2011. On the distribution of Diaphorus lawrencei Curran (Diptera:
    Dolichopodidae) in tropical Africa. Ukrainska entomofaunistyka 2(5): 17-19. [open access: https://sites.google.com/site/ukrentfau/contents-1].
    Grichanov I.Ya., Negrobov O.P. 2011. A checklist of Palearctic genera of the family Dolichopodidae (Diptera). International Journal of Dipterological
    Research 22(2): 65-80.
    Grichanov I.Ya., Negrobov O.P., Selivanova O.V. 2011. Keys to Palaearctic subfamilies and genera of the family Dolichopodidae (Diptera). CESA News
    62: 13-46, 195 figs. [open access: http://www.archive.org/details/CentreForEntomologicalStudiesAnkaraCesaNewsNr.62].
    Grichanov I.Ya., Selivanova O. V., Negrobov O.P. 2011. A brief synopsis of Palearctic genera of the family Dolichopodidae (Diptera). Ukrainska
    entomofaunistyka 2(2): 11–40. [open access]
    Grichanov, I.Ya. and A. Tonguç. 2010. New contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) fauna and taxonomy. Int. J. Dipterol. Res., 21(3):
    225-229.
    Grichanov I., Tonguç A. 2010. New Contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna. Acta Zoologica Bulgarica 62(3): 355-357.
Negrobov O.P., Grichanov I.Ya. 2010. A new species of the genus Sciapus Zeller (Diptera: Dolichopodidae) from Caucasus. Far Eastern Entomologist
    204: 6-8. http://www.biosoil.ru/fee/ [open access]
    Negrobov O.P. and Grichanov I.Ya. 2010. The Rhaphium crassipes species group in the Palearctic Region with the description of a new species from
    Uzbekistan (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bull. 6(1): 117-122.
Selivanova O.V., Negrobov O.P., Grichanov I.Ya. 2011. History of investigation and current status of species of the genus Hydrophorus (Dolichopodidae,
    Diptera) of the word fauna. In: Negrobov O.P., ed. Modern Problems of Entomology. Voronezh: VSU: 103-106.
See complete LIST


Dolichopodidae Homepage